Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Včelaři

Zpráva o činnosti za rok 2012 - včelaři

Zpráva o činnosti ZO ČSV v KpO

pro výroční členskou schůzi ZO dne 25.11.2012

 

Výroční členskou schůzi ze dne 20. 11.2011 byly výboru uložené tyto úkoly:

 1. průběžně reagovat na veterinární opatření ve vazbě k výskytu moru včelího plodu a varoázy v KpO a okolí. splněno

 2. dořešit písemnosti dle Oběžníku č.2/2011 do 31.12.2011 splněno

 3. sledovat stavy včelstev k 1.5 a 1.9 2012 splněno

 4. sledovat významná životní jubilea svých členů splněno

 5. sledovat a informovat ZO o vlastnických vztazích u klubovny splněno

 6. rozšiřovat internetovou komunikaci splněno

 7. napsat článek do novin splněno

V průběhu včelařského roku 2011/2012 se výbor ZO setkal 5x, a to včetně vedoucích úseků, volná účast všech členů ZO na jednání výboru nebyla moc využita. Projednávaly se záležitosti k plnění úkolů z VČS, OV a pro nezbytný chod naší organizace byly řešené tyto záležitostí:

 1. upřesňovaly se stavy včelstev a včelařů k 1.5. a 1.9.2012 ve vazbě na pokyny z ústředních orgánů. M. Šretr ve své zprávě bude konkrétnější. O finanční dotaci na rok 2012 se vyjádři ve své zprávě M. Hrdý (180 Kč.)

 2. řešila se organizace léčení fumigaci. Další podrobností doplní zpráva V. Cochlara. Dnes dopoledne se konalo plenární zasedání OV ČSV v CHlebovicích, - informovat budu v diskusi. V lednu 2013 - do 15. 1. musí být ukončen odběr „měli“.

 3. dokončeni výměny nových čl. průkazů a registrační čísla (včelaře a stanoviště) včetně dalších osobních údajů – M.Šretr podá bližší podrobnosti.

 4. písemné oznámeni na OÚ KpO o umístění včelstev dle zákona č. 326/2004

 5. plnění úkolů ( viz.“ Oběžník č.2/2012“) bude realizováno do konce 12/2012

 6. zveřejnění článku o činnosti naší organizace v obecních novinách KpO

 7. posun v majetkových vztazích okolo klubovny v roce 2012 nevznikl

 8. nákup včelařských potřeb – finanční náležitosti upřesní M. Hrdý, dotace z OÚ

 9. rozšiřovala se internetová síť adres, tím se zlepšila informovanost a finanční úspory na známky – chceme pokračovat tímto směrem, informace to je základ dobré spolupráce (dnes už 28 včelařů ze 41 má internetové spojeni).

 10. 16.5.2012 se uskutečnilo výjezdní zasedání OO ČSV v KpO

Personálně tyto úkoly zajišťovali všichni členové výboru, statistická čísla o naší činnosti doplní ostatní kolegové ve svých zprávách.

Mnozí si přečetli články o vývoji ve včelaření a finančních podporách pro nové včelaře. Tato opatření jsou nezbytná. Ekonomická přitažlivost včelaření je malá a finanční náklady mají vzrůstající trend (900 000 nevyčerpáno z krajských zdrojů) Pro začínající včelaře nabízíme konzultace a chceme se podělit o naše zkušenosti – vždy po jednáni výboru, též po internetu.

Na závěr chci poděkovat všem včelařům za spolupráci a žádám vás o propagaci včelaření. Upozorňujme veřejnost na negativní vlivy v přírodě, podporujme a propagujme výsadbu nových dřevin a rostlin jakéhokoliv druhu – pestrost je prospěšná a nezbytná.

S mnohými se už asi do konce roku 2012 nesetkám a proto vám chci popřát spokojený a velmi úspěšný včelařský rok 2013.

25. 11. 2012 v Kunčicích p. O. předseda ZO  ing. Antonín Žák

Vytvořil: Petr Tryščuk
Datum: 30.11.2012

Zápis z výroční členské schůze ZO včelařů (2012)

Zápis z výroční členské schůze ZO včelařů v Kunčicích pod Ondřejníkem konané dne 25.11.2012 v 15oo hod.

 

Program: je uveden na samostatném dokladu.

 1. Výplata finančních dotací na zazimování včelstev pro rok 20012/2013 – pro registrované včelaře zahájena od 14.30 hod, pro nepřítomné byla vyplacena oproti plné moci.

 2. Zahájení jednání ČS a přivítání hostů starosty Obecního úřadu Kunčic pod Ondřejníkem provedl jednatel př. Šretr, současně byla provedena volba mandátové a návrhové komise:

 3. mandátová – Cochlar Emil, Cochlar Václav

návrhová – Harabiš Oldřich, Čajánek Miroslav

 1. Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda ing Žák Antonín viz. samostatný doklad.

 2. Zprávu o finančním hospodaření přednesl ekonom př. Hrdý Miloslav viz. samostatný doklad.

 3. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesla ing. Hrubišová Dašena viz samostatný doklad,

 4. Zpráva o finančním hospodaření a návrh finančního rozpočtu na rok 2013.

 5. Informaci o členské základně, jubilea, statistiku přednesl jednatel př. Šretr:

  • přijetí nových členů ZO - Cáb Vítěslav

  • počet včelařů 41 z toho členů - 37

  • z toho registrovaných 4

  • počet včelstev 265

Jubilea v roce 2013: 21.3. Švrček Petr

17.9. Šrubař Miloslav

 1. Informaci o průběhu léčení v roce 2012 a odběru vzorků v 1/2013, o veterinárních

pokynech v nařízení KVS , poplatcích za služby pro registrované včelaře a

členy ZO (každý včelař, jednotná cena, za vzorek pro vyšetření měli, varo,(mor) 25Kč

se při odevzdání vzorku již nebude vybírat a manipulační poplatek 150 Kč za rok).

Informace možnosti použití aerosolu.

 1. př. Šretr seznámil přítomné s plánem akcí pro rok 2012

 2. Předseda seznámil ČS o písemnostech a úkolech z Oběžníku č. 2/2011 pro ÚV a OV k termínu 30.11.2011 a 31.12.2011 , které budou připraveny 23.11. na schůzce výboru.

 3. Různé a diskuze:

Informace předsedy.

Majetkový vztah pozemku pod klubovnou zůstává nezměněný.

Informace z jednání plenárního zasedání stejného dne.

Starosta Obecního úřadu ohodnotil práci včelařů velmi kladně, seznámil přítomné s obecními projekty, které jsou dokončené, rozpracované a plánované pro rok 2013 a 2014.

V diskuzi vyplynulo několik shodných názorů na stále se zhoršující přírodní podmínky pro včely.

Nejenom nemoci včel ale i s nepřízní počasí v posledních letech klesají i možnosti včelí snůšky.

Přes všechny nabídnuté podpory státu, kraje a obce se nedaří zvýšit počet včelstev.

 

Usnesení: na ČS přítomno 25 členů z 37

3 hostů

67 % schůze je usnášeníschopná

 

1. Členská schůze bere na vědomí:

 1.  
  • informace mandátové komise o usnášení schopnosti VČS

  • zprávu o činnosti výboru a ZO za uplynulé období od listopadu 2011

  • zprávu o finančním hospodaření

  • zprávu kontrolní a revizní komise

  • informace o průběhu léčení včelstev v roce 2012 a odběr vzorků v 2013

  • podle výsledků vyšetření včelstev je možnost přeléčení aerosolem

 

2. Členská schůze schvaluje:

- způsob a termín výplaty dotací na zazimování včelstev

- volbu návrhové a mandátové komise

- plán činnosti na rok 2012

- přijetí nového člena Cáb Vítěslav

- zprávu o činnosti za uplynulé období

- rozpočet a hospodaření

- zprávu revizní komise

- podání žádosti o příspěvek na podporu včelařství od Obecního úřadu v Kunčicích p/O

 

 

 

3. Členská schůze ukládá výboru:

 

- dokončit písemnosti pro OV ÚV v daném termínu do 30.11.2012

- sledovat stavy včelstev k 1.5 a 1.9 2013

- sledovat významná životní jubilea svých členů

- seznámit ČS s výsledky plenárního zasedání v nejbližším možném termínu

 

 

Zapsal: Šretr Miroslav předseda ZO :ing. Antonín Žák

 

 

 

Vytvořil: Petr Tryščuk
Datum: 30.11.2012

Český svaz včelařů Kunčice pod Ondřejníkem

IČO: 63699389; kód územi 677094; Evidenční číslo  ZO: 70215
Znak včelařů

 Včelaři mají za sebou úspěšný rok

 Ve včelařském roce 2011 jsme mohli pozorovat jak přírodní vlivy mění práci včelařů v radost z medového výnosu. Byl to rok úspěšný, bez mimořádných hygienických zásahů a to nejen v Kunčicích, ale v celé republice. Poprvé od roku 1990 se zastavily poklesové trendy a zvýšily se stavy včelstev i včelařů. Dotace na rozvoj včelařství se na tom určitě významně podepsaly. Kunčičtí včelaři, kterých je 41, loni na podzim zazimovali 277 včelstev, což je o 52 včelstev více oproti jarnímu stavu 2011.

V loňském roce jsme většinu medu, vyprodukovaného v Kunčicích, prodali přímo ze dvora. V obchodních řetězcích naopak nadále a dlouhodobě převažuji dovážené medové směsi. Spotřeba medu v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem půl kilogramu na osobu ročně, což je polovina evropského průměru. Světlé medy se prodávaly za 110 až 120 korun, tmavý med byl dražší a k dostání byl za cenu kolem 150 korun za kilogram.

V každé lidské činnosti se vývoj technologií a poznatků rychle rozvíjí a to vyžaduje nové investice, není tomu jinak i u včelařů. Výrazně nám v tom pomáhá finanční dotace z Ob. úřadu a to tím, že si zakoupíme pomůcky pro moderní rozvoj ve včelařské praxi, včetně komunikace a organizace mezi členy ZO.

 V Kunčicích p. O. se  snažíme tyto novodobé poznatky řešit širokým dialogem, tak aby všech 41 naších včelařů mělo pocit a možnost se v solidních výsledcích naší ZO vidět a ovlivňovat je. Přijali jsme usnesení, že veškerá naše jednání výboru a schůzí  jsou přístupná všem členům a občanům, kdo projeví o tuto problematiku zájem.

Termíny s programem jsou zveřejněné na internetu, včetně dalších informací jako jsou /seznamy včelařů s telefonními a internetovými čísly, adresami atd….../ – (http:/kunčicepo.cz/spolky/včelaři).

Letošní zima byla pro včelařství velmi příznivá, což by se mělo projevit na produkci medu. Po prvních jarních prohlídkách se zdá, že rok 2012 bude pro včelaře příznivý,  potřebujeme to a držíme si palce.

Dovolím si ,touto cestou, požádat občany o pomoc při zlepšování včelího životního prostředí. Současná společnost podpoře včelařství, vzhledem k jeho významu, hodně dluží. Jestli se ptáte jak pomáhat – jednoduše - stačí vysadit nějaký strom, keřík květinu atd. Monokulturní zemědělská výroba v naší obci snížila a zmenšila potravinovou základnu pro včelí rozvoj. Doplněním pomoci je i likvidace /odstraněni/ „jmelí“ z lipových a jiných stromů.

Na závěr chci poděkovat všem včelařům, funkcionářům ZO ČSV a pracovníkům obecního úřadu za dobrou spolupráci a finanční podporu. Občanům dopřát dostatek léčivých včelích produktů z naší přírody a to v požadovaném množství a kvalitě.

 

 

 

17.4.2012                                                         Ing. Antonín Žák - předseda

Vytvořil: Michal Bednárek
Datum: 18.04.2012

Zpráva o činnosti ZO ČSV v KpO dne 20.11.2011

Zpráva o činnosti ZO ČSV v KpO

pro výroční členskou schůzi ZO  dne 20.11.2011

Výroční členskou schůzi ze dne 21. 11.2010 byly  výboru uložené tyto úkoly:

 1. průběžně reagovat na veterinární opatření ve vazbě k výskytu moru včelího plodu a varoázy v KpO a okolí.                        splněno
 2. dořešit písemnosti dle Oběžníku č.2/2010 do 31.12.2010                splněno
 3. sledovat stavy včelstev k 1.5 a 1.9 2011                                          splněno
 4. sledovat významná životní jubilea svých členů                                splněno
 5. seznámit ČS s výsledky plenárního zasedání v nejbližším možném termínu
 6. sledovat a informovat o vlastnických vztazích u klubovny                splněno
 7. rozšiřovat internetovou komunikaci                                                 splněno
 8. napsat článek do novin                                                                     splněno

V průběhu včelařského roku 2010/2011 se výbor  ZO  setkal 5x, a to včetně vedoucích úseků, volná účast všech členů ZO na jednání výboru nebyla moc využita. Projednávaly se záležitosti k plnění úkolů z VČS  pro nezbytný chod naší organizace a  byly řešené tyto záležitostí:

 1. upřesňovaly se stavy včelstev a včelařů k 1.5. a 1.9.2011 ve vazbě na pokyny z ústředních orgánů.  M. Šretr ve své zprávě bude konkrétnější.  O finanční dotaci na rok 2011/2012 se vyjádři ve své zprávě M. Hrdý (180 Kč.)
 2. řešila se organizace léčení fumigaci. Chci všem připomenout, že v roce 2009/2010 jsme zaznamenali v léčení průměrný výsledek a někteří včelaři museli včelstva v jarních měsících přeléčit. Další podrobností doplní zpráva V. Cochlara.  Dne 28.11. je plenární zasedání OV ČSV, tam budou upřesněné pokyny pro odběr „měli“ v lednu 2012 - do 15. 1. musí být odběr ukončen.
 3. dokončeni výměny nových čl. průkazů a registrační čísla včetně dalších osobních údajů – M.Šretr podá bližší podrobnosti.
 4. písemné oznámeni na OÚ KpO o umístění včelstev dle zákona č. 326/2004
 5. plnění úkolů ( viz.“ Oběžník č.2/2011“) bude realizováno do konce 12/2011
 6. zveřejnění článku o činnosti naší organizace v obecních novinách KpO
 7. posun v majetkových vztazích okolo klubovny v roce 2011 nevznikl
 8. nákup včelařských potřeb – finanční náležitosti upřesní M. Hrdý, dotace z OÚ
 9. rozšiřovala se internetová síť adres, tím se zlepšila informovanost a finanční úspory na známky – chceme pokračovat tímto směrem, informace to je základ dobré spolupráce (dnes už 24 včelařů ze 41).

Personálně tyto úkoly zajišťovali  všichni členové výboru, statistická čísla o naší činnosti doplní ostatní kolegové ve svých zprávách.

Mnozí si přečetli články o vývoji ve včelaření a finančních podporách pro nové včelaře. Tato opatření jsou nezbytná. Ekonomická přitažlivost včelaření je malá a finanční náklady mají vzrůstající trend. Pro začínající včelaře nabízíme konzultace a chceme se podělit o naše zkušenosti – vždy po jednáni výboru.

Na závěr chci poděkovat všem včelařům za spolupráci  a žádám vás o propagaci  včelaření. Upozorňujme veřejnost na negativní vlivy v přírodě, podporujme a propagujme výsadbu nových dřevin a rostlin jakéhokoliv druhu – pestrost je prospěšná a nezbytná.

S mnohými se už asi do konce roku 2011 nesetkám a proto vám chci popřát spokojený  a velmi úspěšný  včelařský rok 2012.

21. 11. 2011 v Kunčicích p. O.                                       předseda ZO

                                                                                              ing. Antonín Žák

Vytvořil: Michal Bednárek
Datum: 24.02.2012

Seznam členů - včelaři KpO

Datum přidání: 24.02.2012
Klikněte pro stažení souboru

Seznam členů výboru - včelaři

Datum přidání: 24.02.2012
Klikněte pro stažení souboru

Rozdělení včelařů na úseky (kód územi 677094)

číslo jméno pořad. člen počet
poř.
č.stan. ZO/R včel.
list č.11.1. Tkáč Jan 1 ZO 15
2.2. Šigutová Eva

4
3.3. Seler Jaroslav, ing.
ZO 3
list č.24.1. Hrubý Jaroslav 6 ZO 5
5.2. Hrubišová Dašena, Ing 7,8 ZO 4
6.3. Slanina Rudolf 9 ZO 3
7.4. Saitl Luboš

2
list č.38.1. Cochlar Václav 10 ZO 4
9.2. Čajánek Miroslav 11 ZO 8
10.3. Michna Božetěch 12 ZO 4
11.4. Ručka Karel 13 ZO 4
12.5. Cochlar Emil 14 ZO 4
13.6. Cochlar Miloš 15
19
14.7. Fojtík David 17 ZO 6
15.8. Nikel Vojtěch 18 ZO 12
16.9. Kahánek Miroslav 49 ZO 2

list č.417.1. Harabiš Oldřich 18 ZO 7
18.2. Žák Antonín,Ing. 21 ZO 10
19.3. Vedral Ivo 22 ZO 3
20.4. Krist Jiří 23 ZO 7
21.5. Opěla Vojtěch 24 R 4

list č.622.1. Blažek Pavel 27 ZO 29
23.2. Janáková Božena 28 ZO 3
24.3. Hrdý Miloslav 29 ZO 13
25.4. Blažek Josef 30 R 4

list č.726.1. Šretr Miroslav 32 ZO 6
27.2. Zrubek Miroslav 34 R 2
28.3. Jurek Radim,Ing 35 ZO 6
29.4. Šrubař Miloslav 36 ZO 2
30.5. Drabina Jan 37 ZO 6
31.6. Švrček Petr 38 ZO 8
32.7. Šrubař David

3

list č.833.1. Kaštovský Vaclav 40 ZO 8
34.2. Mžik Antonín 42 ZO 8
35.3. Valášek Miroslav 43 ZO 5
36.4. Mališ Adolf 44 R 4
37.5. Tryščuk Petr
ZO 2
38.6. Pénzes René 45 ZO 6

list č.939.1. Maralík Vladimír 46 ZO 5
40.2. Vlček Josef 47 ZO 9
41.3. Řezníček Zdeněk,Ing 48 R 6
86


celkem

265
celkem 41 včelařů ( 36 členů ZO, 5 registrovaných ), 265 včelstev, stav k 1.5.2012,
Vytvořil: Petr Tryščuk
Datum: 09.05.2012
Tisk aktuální strany