Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Informace hasičů

Požáry v přírodním prostředí

Požáry v přírodním prostředí

Požáry, které vznikají v přírodním prostředí, jsou spojeny většinou s nedbalostním jednáním člověka, který si kolikrát ani neuvědomuje, jak snadno se může i malý oheň v otevřeném prostoru vymknout kontrole. Jedná se především o spalování hořlavých látek na volném prostranství, zakládaní ohňů v přírodním prostředí či vypalování suchých porostů, ale také o kouření.

Málokdo si uvědomuje, že během krátké chvíle může dojít například vlivem poryvu větru k rozšíření ohně, které bude dále nekontrolovatelné a vzniklý požár může ohrozit zdraví či život člověka a také jeho majetek. I obyčejný nedopalek od cigarety může způsobit požár, který může mít neblahé následky.

K požárům v přírodním prostředí dochází nejčastěji v jarních měsících, kdy každý uklízí po zimě na zahradě a spaluje shrabané listí, větve a další přírodní materiály. Dále je velký nárůst těchto požárů v letních měsících, kdy v posledních letech převládají horká a suchá léta. Vlivem dlouhodobých vysokých teplot a minima srážek jsou v přírodním prostředí ideální podmínky pro vznik požáru. V letních měsících se k příčinám vzniků požárů také připojuje provádění žňových prací, při kterých dochází každoročně k velkému množství požáru a také k vysokým škodám.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Každý by si měl tedy počínat tak, aby jeho jednáním nevznikla příčina ke vzniku požáru a nedošlo k ohrožení zdraví či života člověka, zvířat a škodám na majetku. V případě porušení tohoto ustanovení hrozí podle zákona o požární ochraně občanům pokuta ve výši až 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

 

PÁLENÍ LZE PŘEDEM OHLÁSIT

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Laicky řečeno, udělat vše proto, aby se spalování nevymklo kontrole a nedošlo ke vzniku požáru. Firmy jsou navíc povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje (HZS kraje). Toto hlášení lze provést pomocí formuláře „Evidence pálení“ na internetových stránkách https://paleni.izscr.cz/. Pomocí tohoto formuláře lze bez jakékoliv registrace nahlásit místo pálení a odpovědnou osobu. Nahlásit takové pálení může i každý občan a měl by tak učinit, pokud se chystá spalovat větší množství přírodních materiálů nebo bude místo pálení umístěno v zastavěné oblasti, v blízkosti lesa nebo například v chatové oblasti. Pokud takové pálení neohlásí, vystavuje se riziku, že si někdo z okolí bude myslet, že se jedná o požár a ohlásí to na příslušné operační a informační středisko HZS kraje. Operační středisko pak bude dále postupovat standardním postupem a vyšle na místo příslušné jednotky požární ochrany. Po příjezdu jednotek na místo události pak dojde ke zjištění, že se jedná o neohlášené kontrolované pálení a událost bude překvalifikována na planý poplach. Pro občana, který je odpovědný za prováděné pálení to pak v lepším případě znamená poučení od velitele zásahu či vyšetřovatele příčin požáru, v horším případě může dojít i na udělení pokuty. V případě, že by občan předem nahlásil pálení na příslušné operační středisko a následně někdo z okolí nahlásil požár v udané lokalitě, operační středisko nejprve kontaktuje občana, který provádí pálení. Operační středisko si tak ověří, zda se jedná o požár nebo jde o pálení, které bylo předem občanem nahlášeno. Tím se předejde případnému výjezdu jednotek k neohlášenému pálení. V případě, že by občan, který provádí pálení, například nezvedl telefon při ověřování události operačním střediskem, bude operační středisko postupovat standardním způsobem a vyšle na místo ohlášené události příslušné jednotky požární ochrany.   

 

Hasiči na základě posledních zjištění z požárů v přírodním prostředí vyzývají všechny občany, aby dbali při jakémkoliv rozdělávání otevřeného ohně v přírodním prostředí všeobecných zásad pro rozdělávání ohně. Dále vyzývají všechny občany, aby na svých procházkách po lukách a lesích neodhazovali nedopalky cigaret, jelikož každoročně vznikají stovky požárů právě od odhozených nedopalků cigaret. Postupujte při rozdělávání každého ohně tak, aby z Vámi rozdělaného ohně nemohl vzniknout požár a nemohlo dojít k újmě na zdraví osob, zvířat či škodám na majetku.

 

 Ing. Marek Cochlar, velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 28.03.2017

Lesní požáry a požáry na polích

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje upozorňuje na nebezpečí lesních požárů a požárů na polích.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 19.07.2016
Tisk aktuální strany