Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Škola a školka

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Ředitelka školy: Kateřina Bumbalíková

Mobil:    603 796 212
Telefon: 556 850 184
Fax:       556 850 128

Web: www.zskuncice.cz

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 25.01.2022

Základní škola

ZŠ nabízí kvalitní všestranné vzdělávání dětí od 6 do 15 let. Průměr 17 žáků na třídu umožňuje vysoké zohlednění individuálních vývojových, zdravotních i jiných specifik žáka. Kvalitní úroveň výuky. Klidná atmosféra a zkušenosti umožňují učitelům citlivě zohledňovat individuální potřeby a zájmy žáka. Rodinná povaha školy nepřeje šikaně, vandalismu, drogám ani dalším negativním jevům. Ve škole jenodborná učebna chemie a fyziky, hudebna, pracovní a keramická dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna s připojením k vysokorychlostnímu internetu, bohatý výběr výukových programů. Součástí školy je vlastní velká tělocvična a rozsáhlý víceúčelový sportovní areál. Ve škole probíhá výuka dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny.
V nabídce mimoškolních aktivit jsou také zájmové kroužky – pěvecký, zdravotnický, florbalový, anglická konverzace, folklórní; volný a bezplatný přístup na internet a do žákovské knihovny.
Školní družina přístupná i pro starší žáky (provoz 6.30 - 7.30, 11.25 - 16.20)
Školní jídelna zajišťuje vedle obědů i celodenní pitný režim a mléčné svačinky
ZŠ se nachází v blízkosti autobusové zastávky Kunčice p.O., Huťařství (5 min).

A ještě něco navíc. V prostorách školy žákům a veřejnosti slouží Galerie K. Svolinského s trvalou expozicí uměleckých děl. Existence galerie ovlivňuje výtvarnou aktivitu žáků školy, kteří pravidelně dosahují úspěchů i na mezinárodních výtvarných soutěžích. Součástí galerie je nový kulturní sál využívaný pro žákovská vystoupení, pro koncerty a přednášky.

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 09.08.2011

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem v podhůří Beskyd. Její okolí je velmi malebné plné krásné přírody se spoustou vzácných rostlin a krásnými lesy. Přímo za školou se vypíná hora Ondřejník s vrcholem Skalka. Příroda nás vybízí k procházkám do lesa, k potůčku, kde děti pozorují faunu i floru blízkého okolí školy. Vedeme děti k ekologickému myšlení a podporujeme environmentální výuku. Děti mají možnost často z oken školky pozorovat paraglidisty. Naše mateřská škola je od 1. 9. 2008 přestěhovaná do budovy Základní školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vznikla zrekonstruováním ve stávajících prostorách školy. Má tři třídy s kapacitou 76 dětí. Každá třída má samostatnou hernu, třídu, WC, umývárnu, šatnu. Třídy jsou homogenní.  O děti pečuje 6 pedagogických pracovnic, z toho 4 jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí a dvě nekvalifikované. V mateřské škole dále pracují ještě tři správní zaměstnankyně.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu (Č. j.: 32 405/2004-22). Nabízíme dětem kvalitní standardní i nadstandardní péči (odpolední aktivity, logopedickou péči, předplavecký výcvik, množství kulturních a divadelních akcí, akce pro rodiče s dětmi, výlety apod.). Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání. U dětí rozvíjíme estetické vnímání a dovednosti. Seznamujeme je, v rozsahu jejich možností, s lidovými tradicemi a tak jim předáváme kulturní dědictví zdejšího kraje.

V prostorách základní školy je Galerie Karla Svolinského. Děti se postupně seznamují s některými obrazy určenými pro tuto věkovou kategorii. Samy pak jsou vedeny k rozvoji vnímání estetického a výtvarného cítění. Při různých výtvarných soutěžích mohou děti v Galerii vidět i svá výtvarná díla.

Rovněž máme možnost využívat školní tělocvičnu, což nám velmi pomáhá, hlavně ve dnech, kdy je nepříznivé počasí, dodat dětem dostatek pohybu. Děti mají tak možnost se seznamovat s tělovýchovným nářadím a náčiním a hlavně se správnými návyky při pohybových aktivitách a bezpečností v tělocvičně. Vedeme tímto děti k základům zdravého životního stylu.

Pro děti talentované a nadané poskytujeme možnost rozvoje aktivit: výtvarné, hudební, folklórní. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřujeme k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené a chodily do MŠ rády.

Strava pro děti je připravována ve školní jídelně základní školy a je dovážena a následně chystána v přípravně a vydávána.

K mateřské škole paří i možnost využívat veškerého areálu školy, do kterého patří hřiště a spoustu travnaté plochy. Na travnatém školním hřišti děti mohou hrát různé míčové hry a provádět pohybové aktivity. Na asfaltovém hřišti děti využívají možnost nakresleného dopravního hřiště pro ježdění na odrážedlech, trojkolkách, koloběžkách a na kolech. Také mají dostatek prostoru kreslit křídou na velkou asfaltovou plochu.

Navázali jsme úzkou spolupráci s učitelkami z prvního stupně ZŠ. Tyto učitelky pravidelně pro děti pořádají akce, při kterých se děti seznámí se školním prostředím i s novými učitelkami. Mezi velmi zdařilé akce patří tvořivá dopoledne, škola nanečisto, dny s výtvarnem.

Od roku 1996 se pravidelně účastníme přehlídky tvořivosti mateřských škol – Mateřinka, kterou zaštiťuje Unesco, MŠMT v čele s Mgr. Martou Jurkovou. Již několikrát jsme byli z oblastního kola vybráni na celorepublikovou přehlídku, která se konala v Nymburku. Pro děti bývá tato dvoudenní akce obrovským zážitkem. Pro nás učitelky byl odměnou děkovný dopis od paní Jurkové.

Mateřská škola aktivně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Aktivně se podílí na organizování jejich akcí, má své členy v hlavním výboru SRPdŠ.

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je podpora všestranně rozvinutého dítěte s podporou ekologického vnímání, estetického cítění a vztahem k lidovým tradicím.

Nově příchozí děti do mateřské školy se mohou postupně adaptovat na nové prostředí individuálně, popř. i s rodiči. Zaměstnanci vytvářejí v mateřské škole klidné a bezpečné prostředí, aby se děti cítily dobře a spokojeně. Učitelka ve třídě vytváří podmínky pro kamarádské společenství, v němž se děti cítí spokojeně a rády do tohoto kolektivu docházejí.

Děti nejsou nuceny k aktivitám, o které nemají zájem. Učitelka dětem činnosti nabízí, ale nenutí je. Učitelka nepoužívá negativa při hodnocení, ale snaží se děti vždy kladně motivovat a chválit.

Učitelka pro děti denně připravuje program s širokou nabídkou aktivit a dostatečným množstvím pohybu. Organizace celého dne je pružná a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí. Učitelky s dětmi pracují individuálně dle jejich dosažené úrovně poznání a dále dítě rozvíjí a podporuje jeho vlastní aktivitu a experimentování. Učitelka respektuje pracovní tempo každého dítěte. Plánované činnosti jsou navrhovány tak, aby dítě mělo možnost účastnit se vzdělávacích aktivit a her v různě početném seskupení, ale aby také mělo možnost mít své soukromí.

Pedagogové spolupracují s rodiči, pravidelně je informují o prospívání dětí, jejich pokrocích a vývoji. Rodiče se mohou kdykoli obrátit na učitelku s jakýmkoli výchovným či jiným problémem a očekávat konzultaci a pomoc při jejich řešení.

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu celého dne vyskytnou. Máme vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými aktivitami. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného spontánního učení. Tato učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Při výuce se individuálně věnujeme dětem z méně podnětného prostředí, sociálně znevýhodněným a s předběžně diagnostikovanými specifickými poruchami učení a chování.

Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových projektů, které vedou učitelky MŠ nebo odborníci.

Naše mateřská škola nabízí tyto pravidelné aktivity: folklórní, pěvecká, výtvarná, pohybová, jazyková, logopedická. Učitelky vedou děti k prezentaci dosažených vzdělávacích výsledků na veřejnosti - jak v naší obci, tak i mimo ni.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit – například předplavecký výcvik, výlety, koncerty, divadelní představení, filmové pohádky v kině, které organizujeme během celého školního roku podle aktuální nabídky.

Všichni zaměstnanci aktivně spolupracují s rodiči. Jednak je to formou pořádaných akcí pro rodiče a děti, také při řešení různých problémových situací. Pedagogické pracovnice dle zájmu rodiče informují o vývoji a chování jejich dítěte. Společně pak hledají cestu k pochopení různých změn v jeho chování a vývoji, případně poskytují odbornou pedagogickou radu či odbornou literaturu. Rodiče mají možnost se účastnit dění v mateřské škole a aktivně ho ovlivňovat.

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je podpora všestranně rozvinutého dítěte s podporou ekologického vnímání, estetického cítění a vztahem k lidovým tradicím.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let a jsou zařazovány do tří homogenních tříd. Ve třídě nejmladších dětí je 28, ve střední třídě je 20 a ve třídě předškoláků je 28 dětí. Děti jsou přijímány podle kritérií daných ředitelem školy, to jsou:

1) trvalý pobyt dítěte v obci Kunčice p. O.

2) dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

3) délka docházky dítěte do mateřské školy

4) v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4. Při shodnosti všech kritérií budou děti přijímány podle věku, kdy přednost budou mít starší děti. Pokud nebude kapacita MŠ naplněna, mohou být přijaty děti i s jiným trvalým bydlištěm.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 13.08.2011

Výroční zpráva školy 2015/2016

Datum přidání: 07.11.2016
Klikněte pro stažení souboru

ŠIKULOVÉ V KUNČICÍCH

Náš výtvarný kroužek byl osloven Českou televizí Ostrava z důvodu natáčení dětského pořadu ŠIKULOVÉ. Jde o výtvarně kreativní pořad, ve kterém děti tvoří výrobky z různých materiálů zajímavými technikami. Malí výtvarníci byli touto zprávou potěšeni a nadšeně se pustili do práce. Nejdříve mezi nás zavítal scénárista tohoto vysílání, pan J.Bína, s kterým jsme plánovali a vymýšleli scénář natáčení. Když jsme procházeli školou, byl nadšen z Galerie KS a hned nás napadlo využít galerii ve spojitosti s natáčením. Pak následovala doba příprav, zkoušek a generálka. Ráno 30. 1. 2013 přijel celý štáb ČT a natáčení začalo. Děti byly nadšeny z kamer, paní režisérky, všech okolo, ale nejvíc se jim líbila "klapka". Celý pořad probíhal za asistence, průvodního slova a pomoci Jany a Iva, dospělých ŠIKULOVSKÝCH kamarádů. Byli moc příjemní vstřícní a děti si oba hned oblíbily. Společně s nimi malovaly a dotvářely PTAČÍ RÁJ, který vystavily v prostorách galerie. Tam je hudebně doprovázel a představil se folklórní soubor Ondřejníček, vedený p. K. Niklovou.

A zpět do třídy. Tam je už čekala velmi zajímavá tvořivá práce - vytváření "MAŘENY", kterou vyráběli ze široké škály různých materiálů a přírodnin. K této tradici patří i její vynášení a tím ukončení zimy. Aby proběhl průvod se vším všudy, poslední výrobek byla "KLEPAČKA", kterou děti vyrobily z plechovek, stuh, naběraček a vařeček. Vynášení tak mohlo být doprovázeno i pořádným rámusem.

Nakonec jsme všichni společně, za pěveckého doprovodu souboru, hodili  MAŘENU do vody a tím zimu již zahnali. Jana a Ivo se rozloučili s dětmi a Jana, které se naše škola velmi líbila, přislíbila, že by se k nám ještě chtěla určitě někdy podívat. Už teď její návrat plánujeme. Mé poděkování patří celé škole, dětem z výtvarného kroužku, ze souboru.Ondřejníček, všem správním zaměstnancům, p. Niklové, p. Vyroubalové, p. Stempěnové, p. řed. Kolesovi a všem rodičům, kteří děti připravovali.

Eva Halatová

SIKULOVE V kPo

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.02.2013
Tisk aktuální strany