Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované inf.

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99Sb

1. Oficiální název

Obec Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, zastoupená starostkou obce Mgr. Michaelou Šebelovou.

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb. byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

 • zastupitelstvo obce
 • rada obce
 • starosta obce
 • výbory a komise jako iniciativní a poradní orgány rady obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 02. 2021

Vedení obce

starosta obce, místostarosta obce – 2 členové zastupitelstva obce uvolnění pro výkon funkce

počet zaměstnanců: 16 (max. 14x 1,0 úvazku a 1x 0,5 a 1x DPP)

Matrika (max. úvazek 2,0)

 1. Matrika, evidence obyvatel, sociální agenda, administrativa, informace dle z. č. 106/1999 Sb.
 2. Matrikář, administrativní pracovník, hřbitovní agenda.

Stavební záležitosti (max. úvazek 1,0)

 1. Územní plánování a stavební řád, životní prostředí, silniční správní úřad.

Podatelna, sekretariát (max. úvazek 1,5)

 1. Administrativa, sekretariát, pošta, archivace, skartace, ztráty a nálezy. Výběr vodného a stočného. Administrativa na úseku vodovodů a kanalizací.
 2. Administrativa, sekretariát, pošta, kulturní záležitosti, redakce obecních novin.

Vedení účetnictví, mzdy, fakturace (max. úvazek 3,0)

 1. Hlavní účetní, příprava návrhu rozpočtu a správa rozpočtu obce, zajišťování správy dotací a účelově vázaných rozpočtových prostředků; zástup matriky a evidence obyvatel.
 2. Účetní, účtování na uceleném úseku pohledávek a závazků, předpisy pohledávek a závazků, evidence faktur.
 3. Pokladna, poplatky, vyhlášky obce. Mzdy, výpočet cestovních náhrad.

Kronika obce (DPP - dohoda o provedení práce)

 1. Kronikář – vedení obecní kroniky

Údržba obce (max. úvazek 7,0)

 1. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací. Údržba požární techniky, vozidel SDH a budovy hasičské zbrojnice. Provoz a údržba vodovodů a kanalizací.
 2. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací. Údržba požární techniky, vozidel SDH a budovy hasičské zbrojnice. Provoz a údržba vodovodů a kanalizací. Údržba obce.
 3. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací.
 4. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací, včetně zimní údržby místních komunikací.
 5. Správa a úklid obecního majetku, obecních budov.
 6. Provoz a údržba vodovodů a kanalizací. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací.
 7. Provoz a údržba vodovodů a kanalizací. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění drobných stavebních a údržbářských prací

Organizační struktura Obecního úřadu Obce Kunčice pod Ondřejníkem byla schválena usnesení rady obce č.61/2021/6a dne 26. 01. 2021.  Tímto schématem se ruší organizační schéma ze dne 01. 01. 2021.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569, 739 13
Telefon: 556 850 154
Fax: 556 850 171
Oficiální www stránka: www.kuncicepo.cz
E-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
Adresa e-podatelny: ID i8cbdbu
Úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu.

5. Případné platby můžete poukázat:

Česká spořitelna a.s.
Č. účtu 1682010349/0800
Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.

Platby vodného a stočného: bankovní účet číslo 1735758319/0800, Česká spořitelna, a.s.

6. IČO

00296856

7. DIČ

CZ00296856
Obec je plátcem DPH.

8. Dokumenty

Výroční zprávy za každý rok (dle z. č. 106/1999 Sb.) a dokumenty k rozpočtům najdete na úřední desce

V sekci Dokumenty najdete:

 • Souhrnné údaje schváleného rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2012
 • Výroční zprávu za rok 2011 (dle z. č. 106/1999 Sb.)
 • Výroční zprávu za rok 2010 (dle z. č. 106/1999 Sb.)
 • Výpis z registru ekonomických subjektů

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569, 739 13 nebo na podatelně Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

10. Příjem petic, stížnosti, žádostí a dalších podání:

lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně

11. Opravné prostředky

 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí – v daném případě Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kunčicích p. O. u tohoto úřadu.
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, o poskytnutí žádosti, o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně obecního úřadu do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

12. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formulářů je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvísejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/19991 Sb., O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) , v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2022.

 

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Sazebník výše úhrad

 

Náklady na pořízení kopií a na opatření technických nosičů dat

 

 • Cena kopie popřípadě počítačového výtisku činí

černobílý formát

A4

A3

jednostranná kopie

2,-- Kč

4,-- Kč

oboustranná kopie

4,-- Kč

7,-- Kč

 

barevný formát - text

A4

A3

jednostranná kopie

10,-- Kč

15,--Kč

oboustranná kopie

15,-- Kč

27,--Kč

 

 • Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, činí:

CD-R – 8,- Kč/1 ks,

DVD-R – 9,- Kč/1 ks.

 

Náklady na odeslání informací žadateli

 

 • Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, bude účtováno dle platného sazebníku poštovních služeb (dle druhu zásilky).
 • Balné - paušální částka ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

 

     Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč.
 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 • Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

      Úhrada nákladů

 

 • Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Náklady se neúčtují, pokud jejich výše nepřesáhne částku 100,-- Kč. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,-- Kč.
 • Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy zpracovatele informace. Uhrazení nákladů předem je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.
 • Bude-li zaplacená částka vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

 

 

Výše a typy úhrad

 

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 • Pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 • Pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 • Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 • Poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

 

 

Schváleno radou obce dne 17.1.2022 usnesení č. 83/2022/9

 

 

 

 

 

16. Seznam organizací

 • Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského. Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace
Vytvořil: David Fojtík
Datum: 18.01.2022
Tisk aktuální strany