Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Projekty IROP/MAS

Budování zázemí pro knihovnu

Na tento projekt jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova získanou prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy.  Chtěla bych velice poděkovat zaměstnankyním naší Místní akční skupiny, paní Radaně Malouškové a paní Zuzaně Pavliskové za velkou pomoc při administraci této dotace.


Celkové výdaj projektu, na které může být poskytnuta dotace byly stanoveny ve výši 498.641 Kč, celková přiznaná výše dotace je ve výši 398.912 Kč


Předmětem projektu byla rekonstrukce prostor bývalého zdravotního střediska, které byly od roku 2018 prázdné. Protože žádní odborní lékaři neměli o prostory zájem, rozhodla se je obec využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů.
Rekonstrukcí  došlo k technickému zhodnocení stávající budovy. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byly pořízeny nové regály na knihy – byl pořízen kvalitní Library systém - celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih.
Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor, který bude využíván jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Dataprojektor a promítací plátno budou umístěny ve společenské místnosti, s variací promítání na chodbě, která bude pro svou prostornost moci být také variabilně využívána pro aktivity knihovny i pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.
Realizací projektu dostane místní knihovna v Kunčicích pod Ondřejníkem dostatečné prostory pro svou činnost. 
Také jsme provedli kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Součástí prostor je také kuchyňka, jejíž rekonstrukce také není předmětem dotace. Tyto náklady jsou tak plně hrazeny z rozpočtu obce. Kromě nově pořízeného vybavení z dotace, bude také použito stávající vybavení ve vlastnictví obce (zejména nábytek a stoly). Obměna vybavení bude postupně realizována z rozpočtu obce. 
Stěhování do knihovny proběhne v průběhu měsíce srpna. Čtenáře přivítáme v září. Těšíme se na Vás 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 15.07.2021

Budování zázemí pro knihovnu - foto

Modernizace odborné IT učebny v ZŠ

Modernizace multifunkční odborné učebny ZŠ a MŠ Karla Svolinského

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 7. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly předpokládány ve výši 1 012 694,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 962 059,30 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 50 634,70Kč.

Stav projektu: Žádost o podporu doporučená k financování - čekáme na vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace a připravujeme veřejnou zakázku)

Předmětem projektu je pořízení vybavení (PC vybavení a software pro výuku odborných předmětů) do stávající odborné  učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o.  za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Realizací projektu vznikne moderní multifunkční odborná učebna, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby a trhu práce. Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Cílem projektu je modernizace odborné PC učebny.Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení vybavení do ZŠ a MŠ Karla Svolinského v návaznosti na klíčové kompetence - cizí jazyk, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Hlavní aktivitou projektu je:Pořízení vybavení budov a učeben - konkrétně pak pořízení počítačového (hardware a software) vybavení odborné PC učebny a software pro výuku odborných předmětů.

Aktualizace ke dni 07.05.2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno koncem března 2019. Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vybavení pro multifunkční odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“, kterou pro nás administrovala společnost AZ Zakázka s,r.o. byla uzavřena Kupní smlouva na dodávku zboží s prodávajícím Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek - Místek. Předmětem smlouvy je dodávka vybavení pro výuku dle předložené nabídky, v celkové hodnotě 689.363,14 bez DPH; tedy 834.129,40 Kč vč. DPH.

Aktualizace ke dni 24.07.2019

Koncem měsíce května byla realizována dodávka vybavení. Vybavení již slouží základní škole. Aktuálně nám byla schválena Žádost o platbu, na základě které nám byla vyplacena dotace ve výši 924.500 Kč. Řídící orgán IROP schválil způsobilé výdaje ve výši 973 158,40 Kč. 

Zveřejněno také na profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 24.07.2019

Modernizace odborné učebny v ZŠ - foto

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích p.O.

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 8. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 171 675,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 1 113 091,25 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 58 583,75Kč.

Stav projektu: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, výborem MAS byla doporučena k financování. Čekáme na potvrzení ze strany CRR. 

Předmětem projektu je pořízení vybavení do tří odborných učeben v nově budované přístavbě školy pro mimoškolní aktivity v ZŠ Kunčice p. O. za účelem zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Globálním cílem projektu je provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje.Specifickým cílem projektu je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice p. O. a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání.

Hlavní aktivitou projektu je:- Pořízení vybavení budov a učeben (3 odborné učebny pro mimoškolní vzdělávání)

ktualizace ke dni 17.07.2019

Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění.

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW_2. část – Pořízení nábytku a pomůcek", kterou pro nás administrovala společnost AZ Zakázka s,r.o. byly uzavřena Kupní smlouva na dodávky zboží.

Kupní smlouva mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek – Místek, IČ: 69618046. Předmětem smlouvy je dodávka vybavení pro mimoškolní činnost dle nabídky předložené v rámci VZMR „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW“, v celkové hodnotě 217.181 Kč bez DPH tedy 262.789 Kč vč. DPH., dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – přesný popis a specifikace zboží.

Kupní smlouva mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností BENJAMÍN s.r.o., sídlem Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice - IČ: 25523414. Předmětem smlouvy je dodávka nábytku a pomůcek pro mimoškolní činnost dle nabídky předložené v rámci VZMR „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 2. část – Pořízení nábytku a pomůcek“, v celkové hodnotě 797.438 Kč bez DPH tedy 964.900 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – přesný popis a specifikace zboží.

Vše zveřejněno na profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 17.07.2019

Vybavení odborných učeben základní školy

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly předpkládány ve výši 2 443 065,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 122 153,25Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy a zejména pořízení vybavení do odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny – laboratoře a cvičné kuchyňky.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory. Budou pořízeny interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek do odborných učeben. Také bude vybaveno laboratorní pracoviště.  Cvičná kuchyňka bude zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k IROP.

Aktualizace ke dni 30.7.2018

Veřejnou zakázku zajišťovala společnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 70 300 Ostrava – Vítkovic. Předmětem zakázky je dodávka nábytkového a technického vybavení. Zakázka byla dělena na dvě části.

Část 1 – Dodávka kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů
Část 2 – Dodávka vybavení učeben a nábytku

Pro část 1 podal nabídku pan Václav Cochlar, Kunčice pod Ondřejníkem 680, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 88643611. Nabídková cena 469 800,- Kč. (neplátce DPH).  Cvičná kuchyně bude vybavena se zahájením školního roku 2018/2019.

Pro část 2 podala nabídku společnost Veto CAC, s.r.o., sídlem Příborská 1585, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 64084736. Nabídková cena 1 085 076,- Kč bez DPH. 1 312 941,96 Kč vč. DPH.

Zveřejněno také na profilu zadavatele.

Dodávka vybavení odborných učeben fyziky, chemie, interaktivních tabulí a nábytku bude dodána v průběhu školního roku 2018/2019.

O prázdninách byly zahájeny stavební a bourací práce:

  • stavební úpravy cvičné kuchyňky ( bourání příčky )
  • drobné stavební a zednické práce, renovace podlahy a rozvody sítí ve cvičné kuchyňce
  • demontáž stávajícího vybavení

Stavební práce v celkovém rozsahu do 400 000,- Kč vč. DPH provádí pan Leoš Daníček, Kunčice pod Ondřejníkem 621, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Aktualizace ke dni 7.3.2019

V měsíci únoru a březnu obec dokončila realizaci druhé etapy dotačního projektu „vybavení odborných učeben“. Proběhla kompletní rekonstrukce přípravny / laboratoře, včetně dodávky vybavení a nábytku. Např. byla dodána digestoř, žákovská laboratorní pracoviště, mycí stůl, váhový stůl, skříň pro chemické látky, sada měřících senzorů neulog, laboratorní kahany, skříně na pomůcky. Dále byly do jazykové učebny, počítačové učebny a učebny fyziky a chemie dodány interaktivní multidotykové tabule,  dataprojektory s ultrakrátkou projekcí, nastavitelné konzole pro projekci, učitelské PC vč. pracoviště a židlí. Stavební práce prováděl pan Leoš Daníček z Kunčic pod Ondřejníkem, výměnu linolea provedla firma pana Radima Němce z Frýdlantu nad Ostravicí a dodávku vybavení učeben a nábytku společnost Veto CAC z Frýdku – Místku.

Na začátku školního roku byla dokončena rekonstrukce / dodávka nové kuchyňské linky pro cvičnou kuchyňku, jejímž dodavatelem je pan Václav Cochlar. Vnitřní vybavení jsme nakoupili u společnosti Kuchyňské a domácí potřeby Eliška Kahánková.

Všechny třídy již nyní slouží a jsou využívány žáky i pedagogy naší školy. Kvalita zázemí pro vzdělávání se tak velmi zlepšila.

V měsíci dubnu budeme dokončovat administraci dotace a podávat Žádost o platbu. O závěrečném vyúčtování dotace Vás budeme informovat.

Aktualizace ke dni 24.6.2019

Na základě úspěšně podané Závěrečné zprávy o realizaci projektu a schválení žádosti o platbu nám dnes byla na účet připsána dotace ve výši 2 156 613,96 Kč.  Řídící orgán IROP schválil způsobilé výdaje ve výši  2 270 119,96 Kč.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 17.07.2019

Vybavení odborných učeben ZŠ - foto

Tisk aktuální strany