Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Investiční akce obce

Napojení oblasti IV. - Bystré na OOV

Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV 

5. května jsme předali staveniště a největší stavební akce v oblasti vodovodů za posledních několik let taky byla zahájena. Stavba bude realizována v období od května do konce října 2021. Smlouva o dílo byla uzavřena se společností Cobbler s.r.o. ze Zašové za cenu 5.497.977,78 Kč bez DPH. Výkonem technického dozoru stavebníka a také výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl na základě příkazní smlouvy pověřen pan Kamil Herůdek ze Sedlnice, za celkovou cenu 168.000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo je zveřejněna na našem profilu zadavatele.

Na akci obdržíme dotaci ve výši 3.000.000 Kč od Státního fondu životního prostředí. Již jsme obdrželi Rozhodnutí ministra životního prostředí.

UZNATELNÝMI NÁKLADY DOTACE JSOU: Přívodní řad K1, technologické vystrojení

NEUZNATELNÝMI NÁKLADY JE PAK vodovodní řad K2.

Jedná se o největší stavební akci v této oblasti. Účelem této stavby je zásobení obydlených nemovitostí v lokalitě nad nádražím pitnou vodou z veřejného vodovodu. Návrh vodovodu byl vyvolán potřebou propojení stávajících dvou vodovodních systémů, které jsou v obci provozovány. Z důvodu budoucího odpojení části lokality obce Kunčice pod Ondřejníkem, za železniční tratí, od vodovodního zdroje ve vodojemu Bystré je nutné realizovat 476,50 m propojovacího vodovodního potrubí a malou automatickou čerpací stanici (ATS) na hranici současných tlakových pásem. Jedná se o stavbu malé automatické čerpací stanice, která zajistí vytlačení pitné vody do oblasti s vyšší nadmořskou výškou. V rámci projektu bude vybudován zděný nadzemní objekt. Stanice bude osazena automatickou tlakovou stanicí se dvěma celonerezovými čerpadly, chod čerpadel bude řízen střídavě přes tlakovou nádrž a rozvaděč s řídicí jednotkou se signalizací. Navazující zásobovací řad K2 bude proveden z důvodu požadovaného zásobení stávající rodinné zástavby pitnou vodou z obecního vodovodu.  Zásobovací řad K2 DN 80 délky 236m je zásobovacím řadem a není součástí žádosti o dotaci. Na přívodní řad K1 nebude v budoucnu realizována žádná domovní přípojka pitné vody. Domovní přípojky jsou a do budoucna budou řešeny z místní rozvodné sítě. Projekt řeší propojení vodovodní sítě v majetku a provozování Obce Kunčice pod Ondřejníkem a zásobení stávajícího horního tlakového pásma pomocí malé automatické čerpací stanice. Navržený systém umožní odpojení části stávající vodovodní sítě od zdroje ve vodojemu Bystré, který bude nahrazen vlastní kapacitou vodojemu 2x250 m3 Kunčice pod Ondřejníkem.

Michaela Šebelová, starostka obce

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.06.2021

Chodník k DPS a související infrastruktura - popis

CHODNÍK K DPS A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURA 

Stavební akce Chodník k DPS a související infrastruktura je naší největší stavební akcí letošního roku. Také se jedná o velmi dynamický projekt, kdy se nám podařilo docílit několika vylepšení. Předně bude podél celého chodníku vybudováno veřejné osvětlení a také se nám jej nakonec podaří postavit až úplně k DPS, neboť pozemek vedle DPS na začátku dubna letošního roku změnil majitele a ten dal se stavbou souhlas. Další dobrou zprávou je, že na část chodníku k DPS nakonec dostaneme dotaci i od Moravskoslezského kraje.

Celkové předpokládané náklady na chodník zahrnuté do letošního rozpočtu 6.565.000Kč. 

Náklady na vybudování vodovodu Parmovice jsou ve výši 644.000 Kč

Náklady na napojení lokality Parmovice na kanalizaci jsou ve výši 3.969.000 Kč.

Stavbu realizuje společnost Cobbler s.r.o. ze Zašové.

 

Akce se skládá z těchto částí

Dotační část chodníku (SFDI) 

část od Huťařství k benzinové pumpě - název projektu dle SFDI Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195.

Dotace STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY– 2.904.409 Kč

 


Dotační část chodníku (MSK)

 část chodníku od benzinové pumpy k rozcestí k bytovému domu – název projektu dle dotace MSK - „Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem  I.etapa - 2. část“

Dotace Moravskoslezského kraje -  400.000 Kč
Nedotační část chodníku

část chodník od rozcestí k bytovému domu k bytovému domu, „Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem II. etapa

Vodovod a kanalizace

 stavba inženýrských sítí pod částí chodníku, tedy vybudování vodovodu Parmovice a napojení lokality Parmovice na kanalizaci, tedy položení části kanalizace pro danou lokalitu včetně stavby splaškové kanalizace k DPS - pod chodníkem, místní komunikací a silnicí a dále stavbu splaškové kanalizace k DPS – od hasičárny k silnici.

Na obecní vodovod Parmovice se budou moci napojit 4 objekty (aktuálně 15 trvale bydlících osob) a dále v budoucnu bude mít možnost se napojit 1 stavební pozemek.

Na kanalizaci se bude moci napojit stejný počet a dále bytový dům č.p. 311 (aktuálně 7 bytů - s možností další bytové výstavby v budoucnu).

Veřejné osvětlení chodníku 

jedná se o vybudování veřejného osvětlení podél celého chodníku, celkem 21 stožárů a svítidel.

Bude vybudováno veřejné osvětlení podél celého chodníku, celkem 21 stožárů a svítidel. Elektropráce a dodávky elektrotechnických zařízení zajistí na základě Smlouvy o dílo společnost Elektro Pavlica s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm, za cenu 643.626,00 Kč vč. DPH.

 

Smlouvy a případné dodatky k nim vztahující se k výše uvedeným akcím jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele zde:

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/verejne-osvetleni-chodnik-k-dps-dodavky

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/chodnik-k-dps-a-souvisejici-infrastruktura

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.06.2021

Již zealizované / připravované investice

Podrobnosti k již zrealizovaným / připravovaným investicím naleznete na níže uvedených odkazech:

NOVÉ CENTRUM OBCE

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

PROJEKTY IROP/ MAS VE ŠKOLE

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.06.2021

Varovný protipovodňový systém

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002114

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu spočívající ve vyhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci projektu budou vytvořeny 3 hlásné profily kategorie C. Realizací projektu bude 244 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 2 obce budou chráněny digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 8 127 432  Kč

Dotace EU: 5 689 202 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 438 230 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Tichá

Tento projekt byl také podpořen Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel.

Povodňový plán obce Kunčice pod Ondřejníkem naleznete zde.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 29.08.2018
Tisk aktuální strany