Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Přístavba základní školy

Zpráva o výsledku realizace akce

Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského, evidenční číslo akce poskytovatele dotace (MFČR): 298D213000136

Investiční záměr byl zaměřen na navýšení kapacity základní školy při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Zřizovatelem této školy je obec Kunčice pod Ondřejníkem. Stavba byla zhotovitelem předána dne 11.09.2019. 13.9.2019 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby a od 16.9.2019 je stavba užívána ke svému účelu.  

Kapacita základní školy byla vybudováním samostatné přístavby školy navýšena o 30 dětí na celkových 260 dětí a kapacita školní družiny na 120 dětí.

Realizací projektu byl vyřešen dlouhodobý problém s kapacitou základní školy. Kromě navýšení kapacity školy i školní družiny došlo realizací projektu také k výraznému zkvalitnění zázemí pro vzdělávání v naší obci. Vybudování přístavby získala škola 4 krásné nové učebny, které aktuálně bude využívat na družinu a mimoškolní aktivity, ale s možností přeměny na standartní nebo odborné učebny v budoucnu. Již nyní může škola prostory využívat v dopoledních hodinách např. na výuku jazyků nebo další dělené předměty. V neposlední řadě škola získala vybudováním výtahu bezbariérový přístup do všech nově vybudovaných prostor i do prostor „staré“ části školy.

Díky vybudování přístavby vzniklo propojení školy s venkovním sportovním areálem a nové zázemí pro venkovní sportoviště. Unikátní jsou prostory výstavní Galerie Karla Svolinského, které může škola využívat i pro výuku (např. hudební a výtvarné výchovy) a také pro mimořádné akce školy (divadelní představení, besídky, soutěže a další).

Propojením s dalšími projekty se nám podařilo vybudovat moderní školu. Jsme přesvědčení, že investice do vzdělávání se dlouhodobě vyplatí. Škola je důležitým hybatelem společenského života na vesnici, výstupy projektu se tak dotknou všech generací v naší obci.

 

Celkové náklady akce: 30.648.844,02 Kč 

z toho:

Náklady přípravy a zabezpečení výstavby: 1.922.120 Kč

Náklady stavební nebo technologické části stavby: 28.682.316,73Kč

Náklady strojů a zařízení: 44.407.29 Kč

Jiné nestavební náklady: 0

Poskytnutá státní dotace z programu Ministerstva financí na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí : 17.408.000 Kč

Vlastní zdroje účastníka programu: 13.240.844,02 Kč (rozpočet obce)

Jiné zdroje: 0

 

Parametry stanovené poskytovatelem v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       Stanoveno v RoPD                 Skutečnost

Obestavěný prostor nové přístavby               3 726 m3                                            3 726 m3

Užitková plocha                                             1 030 m2                                         1 030, 20 m2

Čistá užitková plocha                                      501 m2                                             624,1 m2

Kapacita – počet nových tříd                               4                                            4

 

O projektu jsme pravidelně informovali na webu obce a v obecních novinách.

http://www.kuncicepo.cz/pristavba-zakladni-skoly 

http://www.kuncicepo.cz/archiv-2018 

http://www.kuncicepo.cz/archiv-2019

http://www.kuncicepo.cz/den-otevrenych-dveri-zakladni

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 08.06.2020

Aktuálně k přístavbě školy: STAVBA FINIŠUJE

Aktualizace informace ke dni 09. 08. 2019.

Přehled uzavřených dodatků ke Smlouvě od dílo: Dodatek č. 1 ze dne 19.11.2018, Dodatek č. 2 ze dne 25.04.2019, Dodatek č. 3 ze dne 22.05.2019. Dodatek č. 4 byl schválen na srpnovém zasedání Zastupitelstva obce. Posledním dodatkem se také mění závazný termín zhotovení a předání díla 2. fáze, nejpozději do 13. 09. 2019. Termín se prodlužuje s ohledem na rozsah změn vzniklých na základě požadavků objednatele, případně změn vzniklých na základě nepředvídatelných prací zjištěných při demontáži dotčených konstrukcí. Dodatek č. 4 také řeší ustanovení, která řeší praktické záležitosti týkající se zajištění provozu školy ve stávající budově od 9. září. (např. součinnost při vybavování nábytkem, v přípravném týdnu a předání stávající budovy do 6.9. atd.)

Celková cena díla (dle Smlouvy a dílo a všech dodatků): 23.700.811,00 Kč bez DPH, 28.677.981,30Kč vč. DPH.

Celková výše dotace Ministerstva financí byla na tuto akci  „Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – přístavba školy" stanovena ve výši 17.408.000 Kč. Povinná výše spoluúčasti obce byla stanovena ve výši 10.409.927,70 Kč.  Do povinné výše spoluúčasti se započítávají také náklady na projekt, realizaci veřejné zakázky, výkon autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP.

Kapacita stavby nebo zařízení před zahájením akce (projektu) a současný rozsah jejího využití: 230 dětí v základní škole, 11 kmenových tříd / 90 dětí ve školní družině, 1 třída školní družiny

Kapacita po dokončení akce (projektu): 260 dětí v základní škole, 13 kmenových tříd (příp. 2 nové třídy mohou být využity také jako odborné učebny) / 120 dětí ve školní družině, 4 třídy školní družiny.

Nová přístavba bude mít následující parametry:

 • 3 726 m3 obestavěného prostoru
 • 1 030 m2 užitkové plochy (plocha podlah všech místností ve všech podlažích nové přístavby)
 • 501 m2 čistá užitková plocha, tedy podlahová plocha bez plochy komunikací a plochy technického vybavení
 • 4 nové třídy v přístavbě

Cílem projektu je vytvořit stavbu, která bude zajišťovat požadavky školy a zároveň aby se jednalo i o reprezentativní objekt, který by mohl sloužit obci pro pořádání kulturních akcí. Projekt se snaží vytvořit důstojné prostory pro stávající výstavní galerii. Hlavní myšlenkou bylo provozně oddělit spolu se školní družinou také galerii od školní budovy (dříve tomu tak nebylo), ale v případě potřeby umožnit i jejich propojení. Z tohoto důvodu májí obě části v přízemí samostatný vstup.

V přízemí navazuje školní část přístavby na provoz tělocvičny a umožňuje využití šaten a sprch pro venkovní sportoviště. Je obnoven původní průchod, který dnes slouží jako šatna. V přízemí  i v 2. NP jsou navrženy prostory pro školní družinu, a tím dojde k vytvoření odděleného provozu družiny od zbytku základní školy. Bude také vybudováno kvalitní zázemí pro další mimoškolní aktivity. V přízemí  i 2. NP má přístavba vlastní sociální zařízení. Pro venkovní sportoviště je navržena nová šatna, sklad a nářaďovna. Druhé nadzemní podlaží přístavby a venkovní terasa půdorysně přesahují venkovní prostor v přízemí. Tento prostor je možné například využít jako nadstřešený prostor pro příležitostné umístění stánků a stolů prodejců v rámci akcí pro veřejnost. Také je vybudováno WC přístupné zvenku (pro veřejnost).

Výstavní galerie ve 2.NP je přístupná samostatným vstupem a schodištěm z přízemí. Galerii tvoří schodišťová hala, hlavní výstavní prostor se dvěma venkovními terasami, vedlejší výstavní prostor prosvětlený shora světlíkem, sociální zařízení a zázemí (sklad). Galerie může fungovat samostatně mimo provoz školy, například ve večerních hodinách nebo o víkendech. Původní výstavní galerie neměla vhodné osvětlení a rovněž umístění obrazů na paravanech není ideální. Z tohoto důvodu je hlavní výstavní prostor řešen tak, že výstavní plochy budou na delších stěnách místnosti a prosklené plochy budou pouze na kratších stěnách. Galerie má navržené venkovní terasy, aby byl umožněn výhled na okolní panorama hor. Vedlejší výstavní prostor (stávající galerie) má navrženo horní osvětlení.

Aktualizace informace ke dni 7.3.2019.

Přístavba školy pokračuje…

 Díky dotaci z Ministerstva financí (podprogram 298213)  – evidenční číslo akce 298D213000136  realizuje obec Kunčice pod Ondřejníkem projekt přístavby školy: Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského.

Veřejná zakázka: „Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – přístavba školy“ se realizuje na základě Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2018 a Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 19. 11. 2018 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a zhotovitelem, společností Kvazar a.s. z Ostravy.

Postupuje se dle předpokládaného harmonogramu prací, kdy bylo v roce 2018 provedeno:

1. Fáze – budování výtahu

 • Realizace jímky výtahové šachtice (výkop, zhutnění, betonáž)
 • Vyzdění výtahové šachty
 • Zastřešení výtahové šachty
 • Zahájeno budování vnější rampy
 • Výroba a montáž výtahu

 2. Fáze – budování přístavby

 • Výkopové práce
 • Základové konstrukce
 • Hydroizolace spodní stavby
 • Svislé nosné konstrukce 1. NP
 • Konstrukce stropu nad 1. NP
 • Svislé nosné konstrukce nad 2. NP

Celková uhrazená cena za stavební práce v roce 2018 byla 7 851 924  Kč vč. DPH. Dotace MFČR byla poskytnuta ve výši 5 863 000 Kč.

Informace je také zveřejněna na našem profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/navyseni-kapacity-zs-karla-svolinskeho-v-kuncicich-pod-ondrejnikem-pristavba-skoly

Dále má obec Kunčice pod Ondřejníkem v souvislosti s realizací stavby uzavřeny Příkazní smlouvy na výkon činnosti Technického dozoru při provádění stavby a Koordinátora BOZP s Ing. Petrem Stuchlíkem, Zlaté Hory a Smlouvu o výkonu autorského dozoru se společností Architráv s.r.o., Nový Jičín. Za TDS a KOO BOZP bylo v roce 2018 uhrazeno 166 375 Kč a za AD 46 585 Kč.

V letošním roce již byla instalována část oken, práce pokračují.

Michaela Šebelová, starostka obce

---

21.5.2018

Počátkem měsíce dubna bylo na stránkách Ministerstva Financí ČR zveřejněno vyhodnocení V. výzvy podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Naše žádost o dotaci projekt: Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy na byla zařazena mezi vybrané vyhovující projekty s financováním ze státního rozpočtu od roku 2018. Projekt je rozdělen do dvou etap – v roce 2018 je plánováno realizovat 1. etapa projektu: hrubou stavbu a bezbariérové řešení (výstavba výtahu) – celkové předpokládané náklady v roce 2018 by měly být ve výši 8,4 mil. Kč, předpokládaná dotace ve výši 5,8 mil. Kč; v roce 2019 bude stavba dokončena, předpokládané náklady na 2. etapu jsou ve výši 16,5 mil. Kč, předpokládaná dotace by měla být ve výši 11,2 mil. Kč. Aktuálně je vydáno stavební povolení na stavbu a byla dokončena dokumentace pro provedení stavby. Od MFČR jsme obdrželi Registraci akce. 

---

Aktualizace informace ke dni 30.7.2018.

ZO schválilo v červnu 2018 navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v celkovém finančním objemu 28 895 000,- Kč v letech 2018 a 2019, dále schválilo, že obec zajistí finanční prostředky na povinnou výši spolufinancování akce „Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského“, evidenční číslo 298D213000136, na kterou byla v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst vyčleněna dotace. Finanční prostředky povinného spolufinancování obce, které se obec zavazuje zajistit, jsou minimálně ve výši 11 487 000,- Kč.

 Vyhlásili jsme veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení) na stavbu. Nabídku podalo šest firem. Vítěznou firmou se stala společnost KVAZAR akciová společnost, Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 00560383. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 20.488.370,- (24 791 000.- Kč vč. DPH). Stavba byla zahájena 16.7.2018. V roce 2018 bude zahájena hrubá stavba a postaven výtah. V roce 2019 bude stavba dokončena. Předpokládaný termín dokončení díla je srpen 2019.

Autorský dozor bude vykonávat projekční kancelář Architráv s.r.o., Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP bude vykonávat pan Petr Stuchlík.


Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 09.08.2019

Fotodokumentace realizace přístavby školy

ZŠ Kunčice p.O. - Energetické úspory tělocvičny

V lednu 2019 jsme podali žádost o dotaci vrámci průběžné výzvy MŽP (Operační program životní prostředí 2014-2020) – SC 5.1, 100. výzva. Jedná se o projekt na snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ kombinovaný na dvou žádostech. Cílem je snížení energetické náročnosti veřejného objektu tělocvičny. Návrh opatření vychází z ekologického posouzení. Projekt má ekologický charakter:

 • Název projektu 5.1a) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny: Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009255. Předmětem této části projektu je opatření zahrnující výměnu polykarbonátového okna.
 • Název projektu 5.1b) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny: Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009254. Předmětem této části projektu je opatření zahrnující instalaci nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem.

Projekt (obě jeho části) byly doporučeny výběrovou komisí řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) k financování. Aktuálně čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele obou částí. Předpokládaný termín realizace je září 2019. Informace na profilu zadavatele zde.

1. část - výměna oken:

Smlouva o dílo bude uzavřena mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností THERM, spol. s r. o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 42766991. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka polykarbonátového okna  do tělocvičny ZŠ dle nabídky předložené v rámci veřejné zakázky, v celkové hodnotě 805.705,39 Kč bez DPH, tedy 974.903,52 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy je totožný s Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – Návrh obchodních a smluvních podmínek pro část 1 (včetně položkového rozpočtu).

2. část - dodávka nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem:

Smlouva o dílo bude uzavřena mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností TEMEX, spol. s r.o., sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 42767873. Předmětem smlouvy je dodávka nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem dle nabídky předložené v rámci veřejné zakázky, v celkové hodnotě 1.061.352 Kč bez DPH, tedy 1.284.236 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy je totožný s Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – Návrh obchodních a smluvních podmínek pro část 2 (včetně položkového rozpočtu).

......

Autorský dozor bude vykonávat projekční kancelář Architráv s.r.o., Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP bude vykonávat pan Petr Stuchlík. 

Na financování spoluúčasti máme zažádáno o půjčku ze Státního fondu životního prostředí:

Předběžná kalkulace pro naše projekty:

Výměna oken

5.1 a

 

Celkové způsobilé výdaje (CZV)

882 319,90   

 

Dotace 40%

352 927,96   

 

Vlastní podíl CZV - 60%

529 391,94   

rovná se půjčka SFŽP

Nezpůsobilé výdaje

129 254,62   

 

 

 

 

VZT

5.1 b

 

Celkové způsobilé výdaje (CZV)

1 407 681,33   

 

Dotace 70%

985 376,93   

 

Vlastní podíl CZV - 30%

422 304,40   

rovná se půjčka SFŽP

Nezpůsobilé výdaje

36 300,00   

 

 

 

 

Půjčka celkem:

  951 696,34   

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 17.07.2019

Budeme přistavovat školu a vybrali jsme jak

Architektonická studie

„ NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ A MŠ KARLA SVOLINSKÉHO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM“

Shrnutí dosavadního průběhu:

* Dne 4. 10. 2016 byla doručena žádost ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského o navýšení kapacity ZŠ z důvodu narůstajícího počtu žáků ZŠ. Celková kapacita 230 žáků. Předpokládaný stav ve školním roce 2017/2018 bude 226 žáků. Očekává se překročení stávající kapacity ve školním roce 2018/2019. Dále ředitel školy upozornil na nedostatečnou kapacitu školní družiny a chybějící samostatné prostory pro školní družinu. V současné době ke pouze jedna třída školní družiny, ostatní třídy ŠD jsou ve třídách po skončení řádné výuky. Kapacita školní družiny je 90 dětí, ideální stav by byl 120 dětí.

 

*RO projednala a schválila dne 20.2.2017 v rámci svého jednání č. 61/2017/6 návrh Zadání architektonické studie Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Předmětem navýšení bude přístavba 4-5 učeben, které bude možno využít buď jako prostory pro školní družinu nebo jako zázemí pro odborné učebny (učebny přírodních věd, jazyková učebna atd.), včetně sociálního zázemí a bezbariérového přístupu. Bylo dohodnuto, že budou získány minimálně tři různé návrhy. Navrhovaná odměna za zpracování jedné studie je 50 000,- Kč, celkové náklady do 200 000,- Kč.

 

*Byli osloveni 4 architektonické kanceláře a v rozmezí 28. 2. -15. 3. 2017 byly vystaveny objednávky.

            henkai architekti (Ing. arch Dan Baroš a Ing. arch Marcel Šípka)

            Ing. arch Martin Janda

            Architráv, s.r.o. (Ing. arch Ivo Domorák, Ing. arch Oldřich Poul)

            Ing. arch Boris Petrov

 

*Obálky s návrhy řešení „Navýšení kapacity ZŠ – architektonická studie“ byly otevřeny za přítomnosti ředitele ZŠ a zástupkyně ředitele ZŠ na jednání RO č. 66/2017/6 dne 15.5.2017. Návrhy byly na tomto jednání i na pracovním jednání ZO hodnoceny anonymně. Jednotlivé návrhy byly označeny pouze čísly, dle času doručení návrhu. Uzavřené obálky s identifikačními údaji uchazeče zůstaly uzavřeny. Proběhla první diskuse k jednotlivým návrhům – zejména z pohledu potřeb školy (úskalí, výhody jednotlivých návrhů atd.).

 

*Návrhy byly dále diskutovány na pracovním jednání zastupitelstva obce dne 30.5.2017. Tohoto jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů obce (Tomáš Hrubiš, Michaela Šebelová, David Fojtík, Markéta Menšíková, Pavel Řezníček, Jan Chovančík, Vít Majerek, Lumír Poledník, Zdeněk Strnadel a Antonín Žák). Za školu se zúčastnilo 6 zástupců (Jaroslav Goj – ředitel školy, Monika Skýpalová – zástupkyně ředitele ZŠ, Ivana Myslikovjanová – vedoucí vychovatelka školní družiny, Renata Klimešová – vedoucí učitelka mateřské školy, Jarmila Mecová a Markéta Jurková – učitelky 1. stupně. I zde proběhla širší diskuse k jednotlivým návrhům – zejména z pohledu potřeb školy (úskalí, výhody jednotlivých návrhů atd.). Z diskuse vyplynulo, že realizovatelné jsou pouze dva návrhy. Jeden z návrhů byl zástupci školy označen jako nejvhodnější (návrh č. 1). Bylo dohodnuto, že na příštím jednání RO budou již obálky s identifikačními údaji otevřeny a že na červnovém jednání ZO byl navržen bod Výběr architektonické studie na rozšíření ZŠ a zadání zpracování projektu (VZ 5/2017).


 

* V rámci jednání RO č. 68/2017/10 dne 12.6.2017 proběhlo otevírání obálek s identifikačními údaji uchazečů. Kontaktní údaje tak byly přiřazeny k již dříve otevřeným nabídkám takto:

Návrh č. 1 ARCHITRÁV, s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25382951
Návrh č. 2 Ing. arch Marcel Šípka, henkai architekti, Baranova 1802/21, 130 00 Praha 3
Návrh č. 3 Ing. arch Martin Janda, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859
Návrh č. 4 Ing. arch Boris Petrov, Mánesova 480, provozovna Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 8981518

 

Zastupitelstvo obce na svém XVII. zasedání usnesením číslo XVII/12 schválilo rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem na základě architektonické studie zpracované architektonickou kanceláří Architráv s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín (nabídka č. 1), zároveň přiděluje veřejnou zakázku VZ č. 5/2017 na zpracování projektových prací a inženýrské činnosti architektonické kanceláři Architráv s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, v ceně cca 1 000 000 Kč a pověřuje RO přípravou a schválením smlouvy o dílo.


Jednotlivé architektonické studie si můžete prohlédnout níže.

 

Zpracovala Michaela Šebelová, místostarostka obce dne 29.6.2017.

 

Vítězný návrh: ARCHITRÁV, s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, Ing. arch Ivo Domorák, Ing. arch Oldřich Poul. www.architrav.cz

Tento návrh v sobě snoubí navýšení kapacity základní školy, společně s řešením bezbariérového přístupu do školy (vybudováním výtahu) a propojením s areálem školy. Výstavní Galerie Karla Svolinského je řešena jako objekt s možností samostatného vstupu. Může tak být otevřena nezávisle na budově školy. Řešení umožňuje vstup do školy přímo z areálu, včetně vybudování zázemí pro multifunkční hřiště (šatny, sociální zařízení, sklady). Prostor, na kterém bude přístavba, se zčásti využívá během akcí. Věříme, že i při navrhovaném řešení se podaří v rámci rozhlehlého areálu školy nalézt vhodné místo pro umístění stánků s občerstvením. Propojení na areál školy tak bude naopak při pořádání akcí výhodou. Navrhovaná přístavba se jeví jako ideální využití jak pro nové učebny, tak pro zázemí školní družiny. 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 04.07.2017

Další architektonické studie přístavby školy

Návrh č. 2 Autor: Ing. arch Marcel Šípka, henkai architekti, Baranova 1802/21, 130 00 Praha 3. www.henkai.cz


Tento návrh řešil navýšení kapacity ZŠ přebudování stávajících prostor ZŠ zpět pouze pro potřeby školy. Prostory pro mateřskou školu "školní" pak řešil vybudování samostatného objektu školky v prostoru stávající školkové zahrady.

 

Návrh č. 3 Autor: Ing. arch Martin Janda, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz

Tento návrh řešil navýšení kapacity základní školy formou přístavby samostatného objektu před budovou základní školy.

 

Návrh č.  4 a Autor: Ing. arch Boris Petrov, Mánesova 480, provozovna Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek

Tento návrh řešil navýšení kapacity základní školy formou přístavby samostatného objektu za budovou základní školy (u vjezdu na parkoviště).

 

Návrh č.  4 b Autor: Ing. arch Boris Petrov, Mánesova 480, provozovna Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek

Tento návrh řešil navýšení kapacity základní školy formou nadstavby části budovy základní školy (křídlo nad stávající školkou, galerií, sborovnou).

 


Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 14.07.2017
Tisk aktuální strany